ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ย. 61 กิจกรรมลงแขกเกี่ยว แปลงนาสาธิต นาหนองทุ่มวิทยา
แปลงนาสาธิต/ชุดเกี่ยวข้าว ครูวิทวัส ครูเกื้อธราและคณะ