กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิื