กลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางบุบผา นันโท