คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวุฒิชัย รักหินลาด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชวน รอบแคว้น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวาสนา วงศ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายณัฐพล ไคขุนทด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางบุบผา นันโท
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ