คณะผู้บริหาร

นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา