คณะผู้บริหาร

นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชวน รอบแคว้น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกื้อธรา วิญญาสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวาสนา วงศ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายณัฐพล ไคขุนทด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางบุบผา นันโท
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ