กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.55 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.95 KB
Adobe Acrobat Document การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.06 KB
Adobe Acrobat Document ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.35 KB