รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document กฎ ก_ค_ศ_ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 402.66 KB
Adobe Acrobat Document การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.08 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.52 KB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์ย้ายครู-ว-24   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document จรรยาบรรณวิชาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.7 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.88 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการย้ายข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
Adobe Acrobat Document ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB