มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการประเมิน ITA 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.74 MB