ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ พรรษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายดุษิต ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ คาดสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประมูล ดวงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิต ประยูรพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติเดช เพ็งชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมังกร วิชัยแสง
ตำแหน่ง : ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563-2564
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน