กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65