[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
2552 มัธยมศึกษาตอนต้น คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
2555 มัธยมศึกตอนปลาย โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบูลวิทยาคาร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 อธิบายการถลุงเเร่ทองแดง
2 อธิบาย การถลุงแร่ดีบุก
3 อธิบายการถลุงแร่ทองแดง
4 โรคระบบทางเดินหายใจ
5 โรคที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
6 โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา63
7 โครงการ English Camp"2019
8 ถ่ายทำครูต้นแบบทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ของ องค์การยูนิเซฟ, สพฐและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์