นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สุธิตา หวังตามกลาง
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0851814023
อีเมล์ : ิbowwli.suthita@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล