คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวุฒิชัย รักหินลาด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชวน รอบแคว้น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางวาสนา วงศ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายณัฐพล ไคขุนทด
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางบุบผา นันโท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเนตรนภา วิญญาสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล