คณะผู้บริหาร

นายมังกร วิชัยแสง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน