กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุบผา นันโท
ครู คศ.3

นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภา
ครู คศ.3

นางดาวรุ่ง กลางวงค์
ครู คศ.3