กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุบผา นันโท
ครู คศ.3

นางดาวรุ่ง กลางวงค์
ครู คศ.3

นางสาวกุลธิดา โพธมาตร
ครูผู้ช่วย