กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเนตรนภา วิญญาสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ครู คศ.3

นายมานะ ชาติมนตรี
ครู คศ.3

นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ
ครู คศ.3

นางอัญชลี ชาติมนตรี
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน
พนักงานราชการ