กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเนตรนภา วิญญาสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ครู คศ.3

นายมานะ ชาติมนตรี
ครู คศ.3

นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ
ครู คศ.3

นายจิระพันธ์ นาเจริญ
ครู คศ.3

นางอัญชลี ชาติมนตรี
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน
พนักงานราชการ