กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเนตรนภา วิญญาสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเทวัญ พิมพ์กุล
ครู คศ.3

นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ครู คศ.3

นายมานะ ชาติมนตรี
ครู คศ.3

นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ
ครู คศ.3

นายจิระพันธ์ นาเจริญ
ครู คศ.3

นางอัญชลี ชาติมนตรี
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน
พนักงานราชการ