กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิทวัส นาบำรุง
ครู คศ.1

นายวีระชัย สาระสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางณภคพรณ์ ศิริรจน์
พนักงานราชการ

นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง
ครูอัตราจ้าง