กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกื้อธรา วิญญาสุข
ครู คศ.3

นายวิทวัส นาบำรุง
ครู คศ.1

นางวนิชชา ช่องงาม
พนักงานราชการ

นายพงษ์พิทักษ์ ใจสว่าง
พนักงานราชการ