กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิทวัส นาบำรุง
ครู คศ.1

นางณภคพรณ์ ศิริรจน์
พนักงานราชการ

นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง
ครูอัตราจ้าง