กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชาญวิทย์ ไพโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมังกร วิชัยแสง
ครู คศ.3

นางอาทิตย์ อันตาละโลก
ครู คศ.1