นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่