กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชรินทร์ หินประกอบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์
ครู คศ.3

นางรัตน์ประณี คู่กระสังข์
ครู คศ.3

นายปัญญา ทองสา
ครู คศ.2