กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชวน รอบแคว้น
ครู คศ.3

นางไสว หิตาพิสุทธิ์
ครู คศ.3

นายศิวัฒน์ แกมจินดา
พนักงานราชการ