กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชวน รอบแคว้น
ครู คศ.3

นางไสว หิตาพิสุทธิ์
ครู คศ.3

นายศิวัฒน์ แกมจินดา
พนักงานราชการ