กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวินัย ชัยบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา วงศ์ใหญ่
ครู คศ.3

นางขนิษฐา หินประกอบ
ครู คศ.3

นางพรพิมล ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวเธียรสิรา คงนาวัง
ครู คศ.2

นางสาวไอลดา เทินสระเกตุ
พนักงานราชการ