กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวินัย ชัยบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา วงศ์ใหญ่
ครู คศ.3

นางขนิษฐา หินประกอบ
ครู คศ.2

นางพรพิมล ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวไอลดา เทินสระเกตุ
ครูอัตราจ้าง

นางโสภิต กำเนิดบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0