คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร ทองวิเศษ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ เสือสาวะถี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเถา บุราณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผอ.โรงเรียนแก้งคร้อหนองไผ่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลำดวน แสงคำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผอ.รพ.สต.บ้านนาหนองทุ่ม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท. ดุสิต เจริญสุึข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรักชาติ ปลัดศรีช่วย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ คุ้มศาสตรา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางอุดม รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร มังกร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบรรพตโสตถิพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีปริยัติคุณาธาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายมังกร วิชัยแสง
ตำแหน่ง : รก.ผอ.โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา