คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร ทองวิเศษ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน